Hållbarhetskommitté

Styrelsen har det yttersta ansvaret för företagets hållbarhetsarbete. Vid varje styrelsemöte avrapporterar den verkställande direktören hur företagets hållbarhetsarbete fortlöper.

2020 bildade BioGaia en hållbarhetskommitté med representanter från hela företaget, inklusive en styrelseledamot och den verkställande direktören. Kommitténs arbete leds av BioGaias hållbarhetsansvarige och kommittén sammanträder fyra gånger om året. Under året har kommittén fokuserat på den övergripande hållbarhetsstrategin, uppsatta mål för att hantera miljöpåverkan med särskilt fokus på företagets förpackningar, produkter och transporter, samt ambitionen för årets hållbarhetsredovisning och hur denna integreras i årsredovisningen. Utöver möten med hållbarhetskommittén har även ledningen och nyckelpersoner i organisationen varit involverade i att uppdatera företagets väsentlighetsanalys.

Styrdokument

BioGaia har en intern uppförandekod som ger övergripande riktlinjer och policyer för hur företaget ska bedrivas och hur hållbarhet ska integreras i verksamheten.

Företagets policyer granskas och godkänns årligen av styrelsen. BioGaia har även flera direktiv som godkänns av verkställande direktör och/eller ledning. Det är obligatoriskt för alla nyanställda, att som en del av sin introduktion, gå igenom företagets samtliga policyer och direktiv. I antikorruptionsutbildningen ingår även att de anställda ska bekräfta att de har läst igenom och åtar sig att följa uppförandekoden och policyer för antikorruption och intressekonflikter.

BioGaia har följande policyer och direktiv:

 • Uppförandekod
 • Anti-korruptionspolicy
 • Policy för intressekonflikter
 • Policy för insiderhandling
 • Finanspolicy
 • Arbetsmiljöpolicy
 • Mångfaldspolicy
 • Rekryteringsdirektiv
 • Policy för informationssäkerhet
 • Direktiv för dataintegritet
 • Direktiv för IT-säkerhet
 • Kommunikationspolicy
 • Marknadsföringsdirektiv
 • Resedirektiv
 • Uppförandekod för leverantörer
 • Uppförandekod för distributörer