Hälsosam planet

En hälsosam planet är en förutsättning för människors hälsa och välbefinnande

Många av de hälsoproblem vi står inför idag har en direkt koppling till både vår påverkan på miljön och våra levnadsvanor, där dessa två faktorer ofta är nära sammankopplade.

För ett företag som BioGaia, med ett uppdrag att främja bättre hälsa, är det därför en naturlig del av vår verksamhet att sträva efter en friskare planet. I BioGaias Uppförandekod betonas vikten av att alltid inkludera miljöaspekter i beslutsprocessen.

Klimatpåverkan

Vi vill ta vårt ansvar och arbetar aktivt med att minska våra växthusgasutsläpp, något som även våra intressenter tydligt efterfrågar och förväntar sig. Genom att bedriva ett proaktivt arbete för att minska vår klimatpåverkan kan vi inte bara stärka vår motståndskraft utan också reducera våra kostnader.

Det är viktigt att vi är medvetna om och aktivt hanterar de risker som följer med klimatförändringar. Dessa risker omfattar förändringar i fysiska förhållanden, som extrema väderhändelser och stigande havsnivåer, vilka potentiellt kan skada vår infrastruktur. Samtidigt är det viktigt att vi förbereder oss för nya regelverk och tar tillvara på den ökande efterfrågan på hållbara produkter.

Att aktivt hantera dessa risker och utnyttja möjligheterna som uppstår i samband med klimatomställningen är därför avgörande för att säkerhetsställa vår långsiktiga hållbarhet, ekonomiska stabilitet och på så sätt stärka vår motståndskraft.

Våra hållbarhetsområden

Vårt engagemang för en hälsosammare planet drivs särskilt inom de tre hållbarhetsområdena:

  • Hållbara förpackningar
  • Hållbara råvaror
  • Hållbara transporter

Hållbara förpackningar

Att erbjuda hållbara förpackningslösningar är nödvändigt för att minska klimatpåverkan, anpassa sig till framtida regleringar, bibehålla förtroende och undvika kostnadsökningar. Enligt våra klimatberäkningar står förpackningarna (tillverkning och material) för mellan 10–15 procent av de totala klimatutsläppen1. Därutöver kan ytterligare negativa effekter uppstå, särskilt om förpackningarna inte hanteras korrekt vid avfallshanteringen. För att minimera miljöpåverkan från förpackningarna är det viktigt för BioGaia att välja förpackningslösningar som har så liten miljöpåverkan som möjligt, både under tillverkning och vid slutanvändning.

Vår strategi för att minska förpackningarnas miljöpåverkan baseras på fyra övergripande mål:

  • Senast 2025 ska samtliga pappersförpackningar som används i vår produktion vara certifierade från ansvarsfullt förvaltade skogar eller bestå av verifierat återvunnet material.
  • BioGaia ska sträva efter att endast använda återvinningsbara eller biologiskt nedbrytbara förpackningar senast 2030.
  • BioGaia ska sträva efter att hitta nya förpackningslösningar som minskar vår klimatpåverkan per dos och prioritera förpackningslösningar som har minst miljöpåverkan.
  • Hållbarhetsaspekter ska kontinuerligt utvärderas i produktutvecklingsprojekt och vid upphandling av förpackningslösningar.

1) Uppgifterna baseras på omsättning. Avfall som genereras i produktionen är inte medräknat. Uppgifterna omfattar primära och sekundära förpackningar samt förpackningar som används i mellanprocesser.

Hållbara råvaror

Våra klimatberäkningar visar att tillverkningen av råvaror står för cirka 10 procent av BioGaias totala klimatutsläpp. Utöver detta finns det annan potentiellt negativ påverkan från tillverkningsprocessen som måste adresseras, såsom bidrag till avskogning, minskad biologisk mångfald, kränkningar av mänskliga rättigheter och oacceptabla arbetsvillkor. Det är därför viktigt för BioGaia att välja ingredienser som har en lägre miljöpåverkan och att noggrant utvärdera och ställa relevanta krav på leverantörer och underleverantörer av ingredienser. BioGaia ska inte använda leverantörer som inte beaktar miljöpåverkan eller mänskliga rättigheter

Hållbara transporter

Genom att proaktivt minska våra utsläpp från transporter bidrar BioGaia inte bara till en hållbar framtid, utan ökar även kostnadsbesparingar och effektivitet. En strategi som fokuserar på att minimera beroendet av fossila bränslen ökar vår motståndskraft mot prissvängningar och kan även positivt påverka vårt varumärke.

Enligt våra klimatberäkningar står transporter för den största delen av vårt klimatavtryck, med mer än 70 procent av BioGaias totala utsläpp. Av dessa är 82 procent kopplade till transport av produkter till distributörer, där transporter till våra dotterbolag utgör 12 procent. De återstående 18 procenten av transportutsläppen kommer från affärsresor.

Hållbarhetsrapport

Läs mer om hur vi jobbar för en hälsosam planet i vår senaste hållbarhetsrapport.

Läs här