Vad är probiotika?

Ordet probiotika härstammar från de latinska orden ”pro” (för) och ”biota” (liv)

Världshälsoorganisationen (WHO) definierar probiotika som ”levande mikroorganismer som när de ges i tillräckliga mängder har en positiv hälsoeffekt”. För att klassificeras som probiotika måste en produkt innehålla levande mikroorganismer som har vetenskapligt dokumenterade hälsofördelar. Produkten måste också innehålla ett visst antal levande mikroorganismer, detta mäts i CFU (Colony Forming Units).

Genom att tydligt definiera probiotika ger WHO forskare, hälso- och sjukvårdspersonal och konsumenter en gemensam terminologi. Definitionen säkerställer dessutom kvalitet och tydlighet, ger ett konsumentskydd och möjliggör evidensbaserade rekommendationer inom hälsovården.

Den globala probiotikaindustrin är fragmenterad och följer olika regler, speciellt när det gäller effekt och kvalitet. Därför kommer vi här att fokusera på WHO:s definition avvad som krävs för att en produkt ska klassificeras som en äkta probiotika samt hur en äkta probiotisk produkt skiljer sig från andra kosttillskott som marknadsförs som en sådan.

Levande mikroorganismer

De vanligaste mikroorganismerna som används i probiotiska produkter är bakterier. Men begreppet mikroorganismer innefattar även till exempel svampar, alger, jäst och virus.

För att en produkt ska få kallas probiotisk måste bakterierna i den vara levande och livsdugliga under produktens hela livscykel. Detta kräver stort kunnande och noggrann hantering under såväl produktion och förpackning som förvaring.

Exponering för fukt, hög temperatur eller syre har en negativ inverkan på bakteriernas överlevnad, och därför kräver probiotiska produkter noggrann hantering från början till slut. Eftersom bakterier är levande varelser och naturligt dör med tiden, så minskar antalet mikroorganismer från tillverkningstillfället till konsumtionstillfället.

Vi använder olika metoder för att analysera bakteriestammarnas livsduglighet och aktivitet. Dessa tekniker säkerställer att alla BioGaias probiotiska produkter innehåller levande bakterier, är säkra att konsumera och har avsedd effekt.

Vetenskapligt stöd

Samarbete med ledande universitet och forskningsinstitutioner över hela världen gör det möjligt för oss att utvärdera våra probiotiska formuleringar. Detta inte minst genom noggranna kliniska studier (studier på människor). De flesta av dessa studier är dubbelblinda, randomiserade och placebokontrollerade, vilket säkerställer hög vetenskaplig kvalitet.

Hög produktkvalitet

Vi följer strikta riktlinjer genom hela tillverkningsprocessen, från toppmodern tillverkning, lagring och distribution. Vår kvalitetskontroll säkerställer att varje leverans uppfyller kraven på säkerhet och effekt.

Under produktionen fermenteras och frystorkas de probiotiska bakterierna. De förblir sedan i ett vilande tillstånd tills de i mag-tarmkanalen exponeras för saliv och en högre temperatur. Då vaknar de upp och kan börja ge avsedd probiotisk effekt.

Vetenskapen bakom probiotisk dos och vad betyder ”tillräckliga mängder”

Miljoner eller miljarder? Doseringen av probiotiska kosttillskott mäts i CFU (Colony Forming Units). Hur många CFU som krävs för att ge en viss hälsofördel bestäms av resultat från kliniska studier gjorda med en specifik probiotisk stam. Om produkten innehåller flera olika bakteriestammar ska varje stam definieras och innehålla den exakta kliniskt relevanta dosen. De kliniska studierna ska vara gjorda med exakt samma dosering och kombination av stammar.

Med ”tillräckliga mängder” utgår WHO från antal CFU vid bäst före-datumet, inte vid tillverkningsdatumet. Den naturliga minskningen av bakterier under lagring måste beaktas och kompenseras för redan vid produktionstillfället.

Stabilitetsstudier är gjorda för alla BioGaias produkter. Prover förvaras i rumstemperatur och testas vid bäst före-datumet för att säkerställa totala antalet levande bakterier (CFU) i produkten vid konsumtionstillfället.

Överlevnad i mag-tarmkanalen

Probiotiska bakterier måste överleva resan genom magsäckens aggressiva och sura miljö för att kunna nå tunntarmen och utöva sin effekt. Kliniska studier har visat att våra noggrant utvalda probiotiska bakteriestammar, av till exempel arten L. reuteri, överlever passagen genom hela magtarmkanalen.

Vilka hälsofördelar har probiotika?

Bakterier klassificeras efter släkte, art och stam. En äkta probiotika måste definieras på stamnivå och ha bevisade hälsofördelar för en definierad målgrupp. Hälsofördelarna måste visas i kliniska studier, inte bara i studier som utförs in vitro (studier som utförs i ett provrör i ett mikrobiologiskt laboratorium).

Valet av stam är avgörande för den probiotiska effekten. Trots att två bakteriestammar tillhör samma art, kan de ha mycket olika effekt.

En av världens mest studerade probiotiska bakteriestammar

Som pionjär inom probiotikautveckling har BioGaia legat i framkant inom mikrobiomforskningen i snart 35 år.

Vårt team av mikrobiologer, processexperter, och ansvariga för klinisk utveckling samarbetar med ett omfattande internationellt nätverk av ledande forskare och läkare.

Våra probiotiska produkter innehåller bakteriestammar som både kliniskt och vetenskapligt studerats och utvärderats av akademiska institutioner och forskningspartners över hela världen, från Houston till Sydney.

BioGaias L. reuteri-stammar är bland de mest studerade både prekliniskt och i klinisk forskning. Cirka 22 000 personer i olika åldrar har deltagit i de mer 260 kliniska studier som hittills genomförts.

Vår probiotika har i kliniska studier bevisats ge hälsofördelar för människor både inom mag-, immun- och munhälsa.

Vi har för närvarande mer än 600 beviljade patent på våra olika bakteriestammar.

Läs mer om våra bakteriestammar 

34

av mikrobiomforskning

600

beviljade patent

260

kliniska studier

22000

individer i olika åldrar som varit involverade i dessa studier

Probiotika i framtiden

I takt med vetenskaplig och teknisk utveckling öppnar sig spännande möjligheter att främja människors hälsa och välbefinnande med probiotiska.

 

Nya tekniker öppnar för nya innovativa lösningar när det gäller att hantera en mängd hälsoproblem som till exempel metaboliska störningar och inflammatoriska tillstånd och kommer att förändra vårt sätt att uppfatta och använda de nyttiga bakteriernas kraft för människors välmående.

Både traditionell probiotika och ”nästa generation probiotika” är redo att användas för att förbättra människors hälsa.

Nästa Generation Probiotika

Nästa generation probiotika (NGP) representerar den senaste vetenskapen inom hälsa och välbefinnande. Med hjälp av ny teknik utnyttjar våra forskare potentialen hos dessa tidigare icke odlingsbara bakteriestammarna. Avancerade formuleringar kombineras med precisionsvetenskap för att behandla specifika mikrobiella obalanser och erbjuda skräddarsydda lösningar för olika hälsoproblem.

Även om forskningen fortfarande är i sin linda tror vi att möjligheterna är enorma. Från vårt laboratorium i Eslöv bidrar vårt branschledande arbete inom metagenomik och med att utveckla nya probiotiska stammar till det spännande området NGP.

Nya möjligheter inom humanhälsa

Med ett holistiskt synsätt på välbefinnande kommer framtidens probiotika, både traditionell och NGP, kunna revolutionera förebyggande hälsovård, hjälpa människor att skapa friska och balanserade, mikrobiella ekosystem och därmed frigöra sin fulla potential när det gäller hälsa och livslängd.

Vad är en probiotisk stam?

Bakterier klassificeras efter deras släkte, art och stam. Det finns olika bakteriestammar med olika genetiska sammansättningar, vilket resulterar i olika egenskaper.

Biologiska stammar är populationer av bakterier som härstammar från en enda individ eller ren kultur. Bakterier av samma stam har vissa egenskaper som skiljer dem från bakterier från andra stammar.

Läs mer om probiotiska stammar 

Släkte

(att jämföra med en litterär genre)

 

Art

(en viss författare inom en genre)

Stam

(en specifik boktitel skriven av en viss författare)