Allmänt

Att skydda dina personuppgifter och din integritet är av största vikt för BioGaia AB (”BioGaia”).

Detta integritetsmedelande innehåller information om hur BioGaia behandlar dina personuppgifter t.ex. i samband med att du använder sv.biogaiagroup.com (vår ”Webbplats”).

Vi behandlar huvudsakligen dina personuppgifter för att du ska kunna kommunicera med oss och för utvärdering av Webbplatsen. I vissa fall kommer vi också att behandla dina uppgifter för marknadsföringsändamål eller för att uppfylla en rättslig förpliktelse. Se detaljerad information nedan.

 

Om oss

BioGaia är personuppgiftsansvarig för företagets behandling av personuppgifter. Alla personuppgifter samlas in och behandlas i enlighet med dataskyddsförordningen (EU) 2016/679 (”GDPR”).

Har du frågor om hur vi behandlar dina personuppgifter eller om du önskar utöva dina rättigheter kan du kontakta oss enligt nedan:

BioGaia AB
org nr. 556380-8723
P.O.Box 3242
SE 103 64 Stockholm
e-post: [email protected]

 

Vad är en personuppgift och vad är en behandling?

En personuppgift är information som direkt eller indirekt kan identifiera en fysisk person. Personuppgifter kan därmed vara namn, adress, e-post, personnummer, IP-adresser m.m. Behandling är allt som vi gör med dina personuppgifter. Behandling kan vara exempelvis insamling, lagring, registrering, sortering, bearbetning, överföring eller radering av uppgifterna.

 

Vilka personuppgifter samlar vi in och varför?

BioGaia samlar endast in personuppgifter för nedan angivna ändamål. Dessa ändamål tillsammans med rättslig grund och lagringstid framgår nedan:

Jobbansökningar
När du ansöker om arbete hos BioGaia, samlar vi in ditt namn, kontaktdetaljer, epost adress och CV.
Ändamål: För att kunna utvärdera och fatta i beslut i rekryteringsförfarande.
Rättslig grund: Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt berättigat intresse att utvärdera och erbjudan den arbetssökande anställning vid BioGaia.
Lagringstid: Så länge de är nödvändiga för ansökningsförfarandet.

Företagspartners
För att hantera befintlig affärsrelationer och för att utvärdera potentiella affärsrelationer, samlar vi in ditt namn och epost adress.
Ändamål: För för att uppfylla våra kontraktuella åtagande med våra företagspartners.
Rättslig grund: Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt berättigat intresse att uppfylla vårt avtal med våra företagspartners.
Lagringstid: 7-10 år i enlighet med tillämpliga bokföringsbestämmelser och för att skydda våra rättsliga intressen.

Marknadsföring via nyhetsbrev
När du registrerar dig för våra nyhetsbrev samlar vi in uppgifter om ditt namn och e-postadress för att förse dig med relevant information om BioGaia och våra produkter.
Ändamål: Förmedla information om BioGaia och av våra produkter som kan vara av intresse för dig.
Rättslig grund: Behandligen sker med stöd av det samtycke du lämnat i samband med att du registrerade dig för vårt nyhetsbrev.
Lagringstid: Dina personuppgifter lagras tills det att du avregistrerar dig från nyhetsbrevet och därefter i 2 månader.

Aktieägare och årsstämman
När du registrerar dig som aktieägare, kommunicerar med oss i egenskap av aktieägare i BioGaia och registrerar dig att delta vid årsstämman, samlar vi in ditt namn, personnummer och epostadress. I det fall du är en större aktieägare, kan vi även komma att publicera namn och aktieägandet i våra finansiella rapporter och på vår Webbplats.
Ändamål: Kunna delge dig med relevant information i egenskap av aktieägare och för att kunna delta på årsstämman.
Rättslig grund: Behandlingen är nödvändig för att fullgöra våra rättsliga förpliktelser enligt aktiebolagslagen eller annan tillämplig lagstiftning.
Lagringstid: Vi sparar personuppgifter i enlighet med de skyldigheter vi har enligt lag eller under så lång tid som behövs för att uppfylla ändamålet med behandlingen. Data avseende registrering av deltagare vid årsstämman sparas i 12 månader.

Analys, utveckling och drift av Webbplatsen och våra tjänster
I syfte att kunna utveckla vår verksamhet samlar vi in uppgifter om ditt användarbeteende.
Ändamål: Detta gör vi för i) att kunna utvärdera, utveckla och identifiera hur du använder Webbplatsen, ii) upptäcka, förhindra och undersöka bedrägeri samt säkerhetsövervakning, iii) utveckla, förbättra driva och utveckla får affärsverksamhet.
Rättslig grund: Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse att utveckla och driva Webbplatsen.
Lagringstid: Personuppgifterna lagras i 2 år.

Vi använder även cookies för att samla in personuppgifter om ditt beteende på Webbplatsen. För mer information om cookies se nedan.

 

Till vilka lämnar vi ut personuppgifter?

BioGaia kan komma att dela dina personuppgifter till tredje parter. Dessa parter är antingen

Personuppgiftsbiträden

Dessa tillåts endast behandla personuppgifter för de specifika syften och ändamål som definierats av oss. Våra personuppgiftsbiträden och den data de hanterar inkluderar:

–       Plattform och teknikleverantörer: IP-adresser, kontaktuppgifter och köphistorik

Personuppgiftsansvariga

Dessa företag använder personuppgifterna för egna syften och har ett självständigt ansvar gentemot dig för den personuppgiftsbehandling de genomför.

BioGaia kan även komma att dela dina personuppgifter med:

– andra bolag i BioGaias koncern om det krävs för fullgörandet av de ändamål och den lagliga grund som framgår ovan; och

– till myndigheter i den utsträckning det följer av lag eller annan rättslig förpliktelse som åvilar oss.

I sällsynta fall kan vi dela personuppgifter om vi har anledning att tro att det är nödvändigt för att kunna uppfylla lagkrav eller för att genomdriva våra användarvillkor eller andra avtal. Dessutom kan vi komma att använda, tillgängliggöra eller överföra personuppgifter till tredje part i samband med omorganisation, fusion, försäljning, joint venture, överlåtelse, överföring eller annan disposition av hela eller delar av vår verksamhet, tillgångar eller aktier (inklusive i samband med konkurs eller liknande processer).

Vår strävan är att dina personuppgifter alltid ska behandlas inom EU/EES.

I det fall personuppgifter som BioGaia ansvarar för ska överföras till ett land utanför EU/EES gör vi det endast i de fall där överföringslandet och mottagaren bedöms upprätthålla en adekvat skyddsnivå enligt reglerna i GDPR eller överföringen sker enligt de standardavtalsklausuler som definierats av EU-kommissionen för att reglera sådana överföringar.

 

Tredjelandsöverföringar

Om du interagerar med oss i sociala medier innebär det att en överföring av dina personuppgifter, till exempel din bild och ditt namn, kommer att ske till ett tredje land utanför EU/EES-området vanligtvis USA. Överföringen kommer att ske i enlighet med gällande integritetsskyddslagstiftning inklusive GDPR. I det tredje landet gäller dock inte GDPR, vilket kan innebära en ökad risk i integritetshänseende avseende bland annat möjligheten för myndigheter i tredje landet att få tillgång till dina personuppgifter och för dina möjligheter att utöva kontroll över personuppgifterna. Överföringen är nödvändig för att du ska kunna kontakta oss i sociala medier, dvs. för att vi ska kunna uppfylla din begäran.

Överföringen mellan oss och sociala medietjänster baseras på EU-kommissionens standardavtalsklausuler och kompletteras med tekniska och organisatoriska skyddsåtgärder. Läs mer om EU-kommissionens standardavtalsklausuler här.

Om du godkänner cookies och andra liknande tekniker för marknadsföring och/eller analys, så som Facebook-pixeln eller Google Analytics, kan dina personuppgifter komma att överföras till tredje land, mer specifikt USA. Överföringen sker då baserat på det samtycke du lämnar när du accepterar användningen av cookies. För att avbryta framtida överföringar till tredje land kan du kontakta oss på nedan kontaktuppgifter eller blockera samtliga cookies via inställningarna i din webbläsare. Mer information om hur du blockerar cookies finns på webbläsarens hjälpsidor. Du kan också läsa mer om cookies i vårt cookiemedelande, se nedan.

 

Hur skyddas dina personuppgifter?

Alla personuppgifter du förser oss med skyddas genom såväl organisatoriska som tekniska säkerhetsåtgärder. Dessa åtgärder används för att lagra, behandla och kommunicera uppgifterna på ett säkert sätt. I det fall du vill veta vilka säkerhetsåtgärder vi tillämpar kan du kontakta oss på ovan kontaktuppgifter.

 

Dina rättigheter

Rätten till tillgång (registerutdrag)

Du kan alltid begära att få tillgång till dina personuppgifter vilket inkluderar rätten att begära information om var vi hämtat uppgifterna från, omfattningen och vilka mottagare som personuppgifterna lämnats ut till samt rättslig grund.

Rätten till radering

Du har också rätt att i vissa fall kräva att vi raderar samtliga eller några av dina personuppgifter förutsatt att det inte är nödvändigt för oss att behålla dessa uppgifter för att uppfylla våra rättsliga skyldigheter. Du har rätt att få dina uppgifter raderade om
–       personuppgifterna inte längre är nödvändiga för ändamålet med behandlingen,
–       du återkallar ditt samtycke på vilket behandlingen grundas på,
–       om du invänt mot behandlingen och vi inte anses ha ett berättigat intresse,
–       personuppgifterna har behandlats på ett olagligt sätt

I den utsträckning det är nödvändigt att fortsätta behandlingen av dina personuppgifter, till exempel för att uppfylla våra lagliga skyldigheter, är vi inte skyldiga att ta bort dina personuppgifter. Detta gör att vissa uppgifter kan lagras till dess att vi inte längre är skyldiga att behandla dem.

Rätt till rättelse

Du har rätt att utan onödigt dröjsmål få felaktiga personuppgifter som rör dig rättade. När du upptäcker att det finns fel i den information vi har registrerat om dig kan du kontakta oss per e-post för att få dina uppgifter rättade. Du har även rätt att komplettera ofullständiga uppgifter vi har om dig.

Du måste förse oss med korrekta uppgifter och informera oss i det fall dina uppgifter ändras så att vi kan uppdatera dessa i enlighet med GDPR.

Rätt till begränsning

Du har rätt att begära att vår behandling av dina personuppgifter begränsas. En begränsning kan göras av flera anledningar.

–       Om vi inte kan uppfylla din begäran om radering på grund av våra rättsliga skyldigheter, kan du begära begränsad behandling av uppgifterna hos oss.
–       Om du anser att de uppgifter i har om dig är felaktig och begär rättelse, kan du begära en begränsad behandling under tiden vi arbetar med att kontrollera huruvida personuppgifterna är korrekta.
–       Om du invänt mot en intresseavvägning kan du begära begränsad behandling under den tid vi arbetar med att kontrollera huruvida våra berättigade intressen väger tyngre än dina intressen av att få uppgifterna raderade.

Dataportabilitet

Under vissa förutsättningar har du rätt att få ut och överföra dina personuppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format till en annan personuppgiftsansvarig. En förutsättning för dataportabilitet är att överföringen är tekniskt möjlig och kan ske automatiserat samt att BioGaia behandlar dina personuppgifter med stöd av ditt samtycke eller för att uppfylla ett avtal.

Rätt att invända

Du har rätt att när som helst invända mot vår behandling av dina personuppgifter som stöds på intresseavvägning som laglig grund (berättigat intresse). En fortsatt behandling av dina personuppgifter kräver att vi visar ett berättigat skäl för den aktuella behandlingen. I annat fall får vi endast behandla uppgifterna för att fastställa, utöva eller försvara rättsliga anspråk. Du har även rätt att invända mot direktmarknadsföring, inkluderat profilering.

Rätt återkalla samtycke

I det fall vi grundar vår behandling på ditt samtycke som rättsliga grund kan du när som helst återkalla ditt samtycke antingen genom att kontakta oss eller genom att avregistrera dig från e-postutskick.

Rätten att klaga

Om du anser att vi hanterar dina personuppgifter på ett felaktigt sätt kan du lämna in ett klagomål till tillsynsmyndigheten (Integritetsskyddsmyndigheten), (www.imy.se)

Kontaktuppgifter

Om du önskar utnyttja någon av dina rättigheter kontakta oss via e-post på [email protected]. I det fall du begär att dina personuppgifter skall raderas är det inte säkert att vi kan fortsätta att förse dig med kommunikation enligt ovan.

 

Minderåriga

Webbplatsen riktar sig inte till personer under 18 år och vi kommer inte att behandla personuppgifter som kan knytas till minderåriga.

 

Ändringar

Vi har rätt att när som helst ändra detta integritetsmedelande genom att publicera en ny version på Webbplatsen. I det fall det krävs kommer vi informera er om aktuella ändringar. Detta integritetsmeddelande uppdaterades den 19 augusti 2022.