Revision

Den externa revisorn har till uppgift att granska BioGaias årsredovisning och redovisningssed, samt att granska styrelsens och koncernchefens förvaltning av bolaget.

Ytterligare beskrivning av extern revisors ansvar för revisionen av årsredovisning och koncernredovisning finns på Revisorsinspektionens webbplats.

Finansiella rapporter upprättas enligt lag och International Financial Reporting Standards (IFRS) redovisningsstandarder utgivna av International Accounting Standards Board (IASB).

Vid årsstämman 2023 omvaldes revisionsbolaget Deloitte AB som revisor intill slutet av årsstämman 2024. Jenny Holmgren är ansvarig revisor.

Relaterat innehåll