Hälsosam verksamhet

En verksamhet som bedrivs på ett sunt och etiskt sätt

BioGaia strävar efter att bedriva en hälsosam verksamhet, vilket innebär att företaget verkar för god affärsetik, upprätthållande av mänskliga rättigheter och goda anställningsförhållanden genom hela värdekedjan.

Våra fokusområden

Inom området hälsosam verksamhet hanterar BioGaia hållbarhetsfrågorna:

  • Affärsetik
  • Ansvarsfull marknadsföring
  • Ansvarsfulla affärspartners
  • Medarbetares engagemang
  • Hälsa och säkerhet
  • Mångfald och jämställdhet

Affärsetik

Affärsetik hos BioGaia innebär att styrningen och verksamheten bedrivs på ett hållbart sätt, i linje med företagets Uppförandekod. Detta inkluderar att beslut fattas med beaktande av långsiktigt lönsamhet och dess effekter på företagets intressenter. För att främja god affärsetik är det avgörande att medarbetare är medvetna om, utbildade i, och följer företagets policys och Uppförandekod.

BioGaias arbete med att säkerställa affärsetisk styrning och verksamhet, bedöms ha betydande påverkan på företagets finansiella styrka och dess samhällspåverkan. Detta gör området till en av företagets mest väsentliga hållbarhetsfrågor.

Ansvarsfull marknadsföring

För att uppnå vår vision om att vara det mest pålitliga probiotikavarumärket i världen, är kommunikationen till våra intressenter avgörande. Tydlig och korrekt marknadsföring till våra kunder skapar förtroende och trovärdighet, vilket leder till lojala kunder.

Ansvarsfulla affärspartners

Att agera för en mer hållbar värdekedja är viktigt eftersom det ofta är utanför företagets gränser som den största påverkan sker. Genom att ställa tydliga krav, följa upp kraven samt ha ett nära och produktivt samarbete med både våra leverantörer och distributionspartners längs hela värdekedjan kan vi bidra till en hållbar utveckling och samtidigt minska risken för avbrott i värdekedjan .

Medarbetares engagemang

BioGaia arbetar aktivt för att engagera och inspirera våra medarbetare, vilket ger var och en möjlighet att utvecklas till sitt bästa jag. Detta gynnar både medarbetarna och verksamheten. Genom att systematiskt öka engagemanget bland medarbetare, minskar vi risken att förlora värdefull kompetens, vilket är avgörande för företagets förmåga att leverera högkvalitativa produkter. Medarbetares engagemang och utveckling främjas genom värderingsarbete, ledarskap, medarbetarundersökningar, utvecklingsaktiviteter och genom det årliga medarbetarsamtalet. I detta samtal sätts tydliga mål för det kommande året, både gällande utbildningsbehov och personliga mål.

Hälsa och säkerhet

BioGaia strävar efter att erbjuda en fysiskt och psykiskt hälsosam miljö för våra medarbetare. Detta är viktigt för deras välbefinnande och motivation, vilket i sin tur bidrar till ökad produktivitet och minskade kostnader för BioGaia. Vår arbetsmiljöpolicy utgör grunden för vårt arbete med att skapa en säker och hälsosam arbetsplats.

Mångfald och jämställdhet

BioGaia är en organisation som har medarbetare med bakgrund från flera olika delar av världen. Att upprätthålla en arbetsmiljö präglad av mångfald och inkludering är viktigt för kommersiell framgång och en förutsättning för att attrahera kompetent personal. Brist på mångfalds- och jämställdhetsarbete riskerar att leda till sämre beslutsfattande och resultat, på grund av potentiellt grupptänkande, låg medarbetarlojalitet och motivation, samt en arbetsplatskultur som kan upplevas som diskriminerande.

Hållbarhetsrapport

Läs mer om hur vi jobbar för en hälsosam verksamhet i vår senaste hållbarhetsrapport.

Läs här