Ersättningsutskott

Ersättningsutskott

Styrelsen har inom sig tillsatt ett ersättningsutskott som ska bereda frågor om ersättning och andra anställningsvillkor för verkställande direktören samt de övriga andra ledande befattningshavare som tillsammans utgör koncernledningen. Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare fastställs av årsstämman. Ersättningsutskottets uppgift är att upprätta förslag i enlighet med dessa principer.

Ersättningsutskottets ledamöter består av

Relaterat innehåll