Revisionsutskott

Revisionsutskott

Styrelsen har inom sig tillsatt ett revisionsutskott.

Revisionsutskottets huvuduppgift är att understödja styrelsen i arbetet med att kvalitetssäkra den finansiella rapporteringen. Revisionsutskottet bereder också frågor beträffande regelefterlevnad.

Utskottet träffar fortlöpande bolagets revisorer och utvärderar revisionsinsatserna. Utskottet diskuterar väsentliga redovisningsfrågor som koncernen påverkas av samt biträder valberedningen vid framtagande av förslag till revisorer samt arvodering av dessa. Ordföranden i revisionsutskottet ansvarar för att styrelsen i sin helhet fortlöpande hålls informerad om utskottets arbete samt, vid behov, förelägger styrelsen ärenden för beslut.

Revisionsutskottets ledamöter består av

BioGaia Anthon Jahreskog

Anthon Jahreskog

Styrelseledamot

Född 1980. Invald i styrelsen 2015. Har en kandidatexamen i Management and Systems från City, University of London och en magisterexamen i Financial Management från University of Cape Town. Tidigare Chief Operating Officer Fund Linked Products på Credit Suisse Investment Bank, London. Övriga styrelseuppdrag: Infant Bacterial Therapeutics AB (IBT). Innehar 2 890 B-aktier

Read more Close
BioGaia David Dangoor

David Dangoor

Vice styrelseordförande

Född 1949. Vice styrelseordförande. Invald i styrelsen 2003. Styrelseordförande 2007–2018. Civilekonom från Handelshögskolan Stockholm. Marknadsföringsoch PR-konsult. Vd Innoventive Partners LLC. Tidigare Executive Vice President och marknadschef Philip Morris USA och Philip Morris International. Övriga styrelseuppdrag: bl a New York City Ballet Inc, School of Creative Leadership, Berlin University, Svenskamerikanska handelskammaren (ordf 1997–2001). Innehar 1 750 000 B-aktier.

Read more Close
BioGaia Vanessa Rothschild

Vanessa Rothschild

Styrelseledamot

Född 1986. Invald i styrelsen 2020. Bachelor i internationell ekonomi och management från Università L. Bocconi i Milano samt studerat affärs- och marknadsstrategi och beslutspsykologi vid handelshögskolan HEC i Paris. Tidigare regionansvarig säljare på BioGaia, COO på Iero, samt haft olika seniora strategiska roller inom hållbarhet och affärsutveckling inom H&M-gruppen. Innehar 160 B-aktier.

Read more Close

Relaterat innehåll